وبگاه شخصی حسین یوسفی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حسین
نام خانوادگي: یوسفی
دانشكده: مهندسی چوب و کاغذ
گروه آموزشي: تکنولوژی و مهندسی چوب
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: hyousefi@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 29960
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان