وبگاه شخصی حسین یوسفی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
عضو کیمته نانوفناوری دانشگاه و نماینده کمیته جهت ارتباط با سازمانهای برون دانشگاهی  92/10/1 ادامه دارد  


عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دانشگاه 93/5/1 ادامه دارد 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

نام دورهتاريخ تصويب دوره
رشته مهندسی نانوبیومواد پایدار در دست اقدام  


راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
مسوول راه اندازی آزمایشگاه نانوبیومواد پایدار- دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  93/12/1 


  بازديد : 29962
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان